Home > Sakagami Tour > เที่ยวภาคไหน > เที่ยวภาคกลาง > อุทยานประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของไทยที่รวบรวมวัดที่สำคัญไว้

อุทยานประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของไทยที่รวบรวมวัดที่สำคัญไว้

เที่ยวภาคกลาง

และสำหรับ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยานั้นมีเนื้อที่ 1,810 ไร่ตั้งอยู่ที่เกาะเมืองอยุธยา เขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยที่อยู่งจากกรุงเทพฯไปทางทิศเหนือ เพียงแค่เราตามถนนสายเอเซียไปในระยะทาง 75 กิโลเมตรและ ทางกรมศิลปากรได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานให้กับ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในพื้นที่ 3,000 ไร่นั้นเองค่ะ

อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

และก่อนที่พระเจ้าอู่ทองนั้นจะทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นในปีพ.ศ.1893 โดยทางนักวิชาการก็เชื่อกันว่า ในบริเวณดังกล่าวนั้นมีบ้านเมืองที่ตั้งอยู่ก่อนแล้วเรียกว่าเมืองอโยธยาหรือว่าอโยธยาศรีรามเทพนคร ที่ตั้งอยู่ในบริเวณทิศตะวันออกนอกเกาะเมืองอยุธยา โดยมีการปรากฏจากหลักฐานโบราณสถานที่เป็นวัดสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น วัดมเหยงค์ วัดอโยธยา รวมทั้งจากพงศาวดารในฉบับหลวงประเสริฐ อักษรนิติ ที่มีกาiกล่าวถึงการก่อสร้างพระพุทธรูปที่เรียกกันว่า พระเจ้าพนัญเชิง และพระประธานของวัดพนัญเชิงได้ระบุว่า มีการสร้างขึ้นก่อนที่พระเจ้าอู่ทองนั้นจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาประมาณ 26 ปี   

กับทำเลที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยานั้นมีลักษณะเป็นเกาะเมืองที่มีแม่น้ำสายสำคัญอยู่ 3 สายที่ไหลผ่านก็คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในแผ่นดิน รวมไปถึงเป็นชุมทางในการคมนาคม ทั้งยังเป็นปราการทางธรรมชาติในการป้องกันข้าศึกศัตรูให้กับกรุงศรีอยุธยา เลยเป็นราชธานีใหญ่สามารถที่จะกุมอำนาจเหนือเมืองใกล้เคียงเป็นเวลานานค่ะ และกรุงศรีอยุธยานั้นเติบโตเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ มีการค้าที่สำคัญของภูมิภาคเอเซียโดยพุทธศตวรรษที่ 20-23 นั้นมีชาวต่างชาติจากเอเซีย ยุโรป ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน ญี่ปุ่น เปอร์เซีย อินเดีย อาหรับ ฝรั่งเศส โปรตุเกส ฮอลันดา สเปน อังกฤษ

ที่มีการเดินเรือเข้ามาเพื่อทำการค้าขายส่วนมากนั้นมีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วย และก็ได้รับพระราชทานที่ดินในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน มีการตั้งสถานีการค้า ซึ่งศาสนสถานหมู่บ้านส่วนใหญ่ของชาวต่างประเทศนั้นจะอยู่นอกตัวเมืองจะมีเฉพาะชาวจีน มุสลิมเพียงบางกลุ่ม แขกฮินดู ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชสำนักเท่านั้นด้วยคะ โดยที่ได้รับพระราชานุญาตให้สร้างบ้านเรือนอยู่ที่ภายในเมือง นอกจากนี้นั้นทางกรุงศรีอยุธยายังมีความเจริญก้าวหน้าในด้านการปกครอง ระบบสังคม กฎหมายการศาล การศาสนา ประเพณี สถาปัตยกรรม  วัฒนธรรม ประติมากรรม ประณีตศิลป์ จิตรกรรม ภาษาวรรณกรรม นาฏดุริยางค์ศิลป์ศิลปะ วิทยาการทุกแขนง โดยที่คนไทยในอาณาจักรอยุธยาที่ได้มีการสั่งสมไว้นั้นเป็นอารยธรรมที่กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ได้ทำการยึดถือเป็นแบบแผน ที่สืบทอดและมีการพัฒนาเป็นอารยธรรมตามยุคสมัยด้วย หลายอย่างยังคงที่จะใช้สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยค่ะ

อุทยานประวัติศาสตร์

โบราณสถานที่น่าสนใจของอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยามีดังนี้

พระราชวังโบราณหรือว่าพระราชวังหลวง ซึ่งเป็นที่ในการประทับของพระมหากษัตริย์ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในด้านการเมือง การปกครองในเวลาเดียวกันอีกด้วย เมื่อเริ่มแรกที่มีการสร้างกรุงศรีอยุธยานั้นสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ก็ได้มีการโปรดเกล้าฯให้มีการสร้างพระราชวังขึ้น โดยในบริเวณปัจจุบันนั้นเป็นที่ตั้งวัดพระศรีสรรเพชญ์นั้นเองค่ะ

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเดิมนั้นเป็นพระราชวังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ พระเจ้าอู่ทองนั้นทรงสร้างขึ้น ต่อมานั้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปีพ.ศ. ๑๙๙๑ มีการโปรดเกล้าฯเพื่อที่จะให้ย้ายพระราชวังไปสร้างใหม่อยู่ที่ทางด้านริมแม่น้ำลพบุรี และมีการอุทิศพระราชวังให้เป็นวัดสำหรับใช้ในการประกอบพิธีต่างๆค่ะ

วิหารพระมงคลบพิตร และสำหรับพระมงคลบพิตรนั้นเป็นพระพุทธรูปบุทองสัมฤทธิ์เป็นองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเลยของประเทศไทย มีการสันนิษฐานว่าได้สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น พ.ศ. ๒๔๙๙ และจอมพลป.พิบูลสงครามก็ได้ทำการบูรณะวิหารพระมงคลบพิตรใหม่ทั้งหมดเหมือนที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ค่ะ

วัดราชบูรณะ นั้นเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ ได้โปรดเกล้าฯให้มีการสถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. ๑๙๖๗ ที่บริเวณที่มีการถวายพระเพลิงศพเจ้ายี่พระยา เจ้าอ้ายพระยา โดยที่พระเชษฐาทั้งสองของพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ลงเนื่องมาจากการรบแย่งชิงราชสมบัตินั้นเองค่ะ

และกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นลักษณะของเมืองน้ำที่มีการออกแบบแนวคูคลองที่จะใช้ประโยชน์ในการคมนาคม ยังเป็นการระบายน้ำในหน้าน้ำหลากอีกด้วย จึงทำให้ผังเมืองอยุธยานั้นมีแม่น้ำลำคลองอยู่จำนวนมากเป็นเครือข่ายโยงใยกันไปทั้งนอกเมืองและในเมืองจะขนานไปกับแนวคูคลองก็คือ ถนนที่เป็นถนนดินและมีถนนปูอิฐ จะมีสะพานที่สร้างข้ามคลองไม่ว่าจะเป็นสะพานไม้ สะพานก่ออิฐ ที่มีมากกว่า 30 แห่ง มีโบราณสถานเท่าที่เราได้สำรวจก็พบแล้วภายในเมืองและนอกกำแพงเมืองยังมีอีกมากกว่า 425 แห่ง แต่ว่าในที่นี้เราจะขอกล่าวถึงเฉพาะที่มีโบราณสถานที่สำคัญ อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับพื้นที่ 1,810 ไร่ จะครอบคลุมพื้นที่ในใจกลางเกาะเมืองและพื้นที่ทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเกาะเมืองที่มีโบราณสถานเราสำรวจพบแล้วมีทั้งสิ้น 95 แห่งค่ะ

 

การเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  

  • เส้นทางแรกเดินทางจากกรุงเทพโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธินจะผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วจะแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 แล้วให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข309 เข้ามาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
  • เส้นทางที่ 2  โดยใช้ทางหลวงหมายเลข304 เป็นถนนแจ้งวัฒนะหรือว่าทางหลวงหมายเลข 302 ถนนงามวงศ์วานแล้วให้เลี้ยวเข้าที่ทางหลวงหมายเลข 306 ข้ามสะพานนนทบุรีหรือว่าสะพานนวลฉวีไปที่จังหวัดปทุมธานี แล้วให้ต่อด้วยเส้นทางปทุมธานีสามโคก-เสนา แล้วจากนั้นก็เลี้ยวขวาที่อำเภอเสนาเข้าทางหลวงหมายเลข 3263 สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
  • เส้นทางที่ 3 จะใช้เป็นทางหลวงหมายเลข 306 เป็นเส้นทางกรุงเทพฯนนทบุรีปทุมธานีแล้วถึงทางแยกบริเวณสะพานปทุมธานีให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3309 สะพานศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอำเภอบางปะอินแล้วเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป
  • สำหรับกดทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานั้นจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00 น.จนถึงเวลา 18.00 นค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาทชาวต่างชาติ 40 บาทค่ะ

 

แนะนำที่เที่ยว